Let's save the environment!

As the winner of Hackathon Thesaloniki 2018 for Smart Cities - Sustainability Project «Happy Soil» and over 10 years of volunteering activities, I have just received an invitation to join former US Vice President Al Gore and a team of world-class scientists, policy-makers, communicators, and experts in agriculture, eco-farming, water pollution, air pollution, global warming, waste disposal etc. in Los Angeles from August 28-30, to train as a Climate Reality Leader.

I am very honoured, excited and proud.

*

Là người chiến thắng cuộc thi Hackathon Thesaloniki 2018 cho dự án «Thành phố thông minh - Phát triển bền vững ’Happy Soil’» và hơn 10 năm hoạt động tình nguyện tại Việt Nam và nước ngoài, tôi vừa nhận được lời mời cùng cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore và một nhóm nhà khoa học hàng đầu thế giới, các nhà hoạch định chính sách, và chuyên gia nông nghiệp sinh thái, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, xử lý chất thải… gặp mặt ở Los Angeles từ ngày 28-30 tháng 8 để tham gia khoá đào tạo về thực tế của tình hình biến đổi khí hậu.

Tôi rất rất vinh dự, hứng khởi và tự hào.

Content

Why I need your help?

At the moment, I am studying Photography (master program) in English at a private university in Berlin, Germany. It is not really easy for a full-time student to earn a living and pay the school fees as well as other studying costs every month.

So, I have asked myself for days if I should accept the invitation, fly to America, meet hundreds of experts, learn and expand my knowledge of the reality of climate change issues at the moment, then come back to my country, share what I learn with other young students and my communities to step by step, together we solve our environmental concerns? Yes, I do. I really really hope that I can make it.

That is why, I’m now creating a crowdfunding campaign to ask for your help and support to make my journey come true.

*

Hiện tại, tôi đang học nhiếp ảnh (chương trình thạc sĩ) bằng tiếng Anh tại một trường đại học tư ở Berlin, Đức. Thật không dễ dàng cho một sinh viên toàn thời gian kiếm sống, trả học phí cũng như chi phí học tập khác mỗi tháng.

Nhiều ngày qua tôi tự hỏi mình có nên nhận lời mời, bay tới Mỹ, gặp hàng trăm chuyên gia, tìm hiểu và mở rộng kiến thức về thực tế của các vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, sau đó trở lại Việt Nam, chia sẻ những gì học hỏi được với các học sinh, sinh viên và cộng đồng của mình để cùng nhau chúng ta giải quyết các vấn đề môi trường? Tôi thực sự hy vọng có thể làm được.

Đó là một trong những lý do tôi tạo chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng này để kêu gọi sự giúp đỡ và hỗ trợ của bạn, giúp hành trình này sẽ trở thành hiện thực.

Content

How is your money invested?

The flight ticket from Berlin to Los Angeles will cost me about 1.200€. So, any amount contributed will be highly appreciated. You can contribute from 5€, 10€ to 50€, 100€ etc.

Your support will make my journey possible and help the knowledge of climate reality and environmental issues worldwide spread.

If my crowdfunding project becomes a success, I will organize workshops in Hanoi, Danang and Saigon (Vietnam) in early 2019 to share what I learn in Los Angeles with secondary and high school students.

If my given target (1.200€) can’t be reached within the next 25 days, it means my crowdfunding project is not successful, all the amount of money that you supported will be refunded to your bank account.

Thank you very much for reading and supporting! I wish you health, love, and all the best!

*

Vé máy bay từ Berlin đến Los Angeles sẽ mất khoảng 1.200 €. Vì vậy, bất kỳ con số đóng góp nào cũng đáng trân trọng. Bạn có thể góp từ 5€ (150.000đ), 10€ (250.000đ) đến 50€ (1.000.000đ), 100€ (2.000.000đ) …

Sự hỗ trợ của bạn sẽ hiện thực hoá hành trình của tôi và giúp cho các kiến thức mới về thực trạng khí hậu và các vấn đề môi trường được lan rộng trong cộng đồng hơn nữa.

Nếu dự án huy động vốn từ cộng đồng của tôi thành công, tôi sẽ tổ chức các hội thảo đầu năm 2019 để chia sẻ những gì tôi học ở Los Angeles với các em học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn (Việt Nam).

Bạn có thể ủng hộ với bất kỳ con số nào mong muốn (ví dụ, con số may mắn của bạn) hoặc nhấn vào một trong các lựa chọn bên phải rồi thực hiện theo hướng dẫn.

Nếu tôi không thể đạt được mục tiêu đã định (1,200 €) trong vòng 25 ngày tới, điều đó có nghĩa là dự án huy động vốn từ cộng đồng này thất bại, tất cả số tiền bạn đã hỗ trợ sẽ được hoàn lại vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ! Tôi chúc bạn sức khỏe, tình yêu, và tất cả những điều tốt đẹp nhất!

Phuong Hoang

Content