ДряновскиБаби/DryanovskiBabi

de Elena Stoycheva

Dryanovo

In the remote Dryanovo village in the bulgarian Rhodopi mountin old women sing unique songs. Let’s record and share these songs, preserve diverse cultural heritage, and support Dryanovo grannies!

EUR 6’250

127% de EUR 4’900

127 %
Comment ça fonctionneä

Le principe du «tout ou rien» s’applique: l’argent ne sera reversé au projet qu’à condition d’avoir atteint ou dépassé l’objectif de financement.

128 contributeur*rices

Clôturé avec succès le 7.4.2016

Когато миналото лято ние, резидентите от проекта «Резиденция Баба», живяхме един месец в 4 отдалечени родопски села, имахме щастието да се потопим в музикалния свят на планината. Придружавахме жените от певческата група на село Дряново на репетиции, на турне, в кухнята, в градините, в техните разкази. С възхита наблюдавахме тяхната работливост и задружност, хумора и цветните им творения. И нека си го кажем направо – станахме им фенове! Обикнахме тези песни и искаме повече хора да ги чуят!

Подкрепете кампанията ни за звукозапис на уникалните родопски песни от село Дряново!

Помогнете на Дряновските Баби да споделят песните, които пазят и обичат!

Last summer we, the residents from «Baba Residence» project, had the chance to live in 4 remote villages in the Rhodopes and to immerse into the music of the mountain. We accompanied the women from the vocal group of Dryanovo village at repetitions, on tours, in their kitchens and gardens, in their stories. Their diligence and unity, their humour and colourful handicrafts left us amazed. And let’s put it straightforward – we became huge fans of theirs! We fell in love with their songs and we want more people to hear them!

Support our campaign to record the unique Rhodope songs from Dryanovo village!

Help us give Dryanovo Grannies the chance to share the songs they preserve and cherish!

Защо е важно да ни подкрепите?

 • Песните им са пъстро късче от културната ни идентичност!
 • Гласовете им имат специфично звучене, повлияно от Родопския диалект, също постепенно изчезващ!
 • Носиите им са уникални, наследени от поколения и самодейно поддържани според старата традиция!
 • В отдалеченото, обезлюдявашо се село, възрастните хора имат нужда от внимание и нови приятели!

Why is it important to support us?

 • The songs are a unique fragment of European cultural heritage!
 • The voices of the old ladies have very specific sonority because of their Rhodope dialect, which is nearly extinct!
 • Their national costumes are unique, inherited since generations and maintained in accordance to the old tradition!
 • In the remote, depopulating village old people need more attention and some new friends!

Песните

са автентичен родопски фолклор. Някои са извстни мелодии, а други са редки и са възстановени по спомените на възрастни хора от селото. Типично за Родопите, се пеят на един глас, което им придава завладяваща сила. Когато засвири каба гайдата и зазвучат десетте гласа в едно, хората от публиката стават на крака! А на някои се налага да оправдават насълзените си очи с пролетна алергия.

The songs

are authentic Rhodope folklore. Some of them are well-known melodies and some are rare and restored by the memories of elderly village people. Typically for The Rhodopes they are sung in one voice and it gives them overwhelming power. When the kaba gaida (Bulgarian bagpipe) strikes a tune and the ten women voices resonate in one, the audience meets them with standing ovations!

Звукозаписът

ще се осъществи в студио в София през април 2016 г. Репертоарът на групата се състои от най-малко 30 песни, всички от които ще бъдат записани и съхранени. За албума, ще подберем най-автентичните и благозвучни песни. Надяваме се със средствата от продадени дискове бабите да рефинанцират пътуванията си.

В момента само един спешен въпрос търси своето креативно решение: Кой ще дои кравите на баба Надка и баба Роса, докато те отсъстват от Дряново два дни заради записа? Сигурни сме, обаче, че на село решение ще се намери.

The audio recording

will be made at a recording studio in Sofia in April 2016. Dryanovski Babi have a repertoire of at least 30 songs, all of which will be recorded and preserved. For the upcoming album, the most authentic and melodious songs will be selected. We hope that through selling CDs the grannies can refinance their trips.

At the moment there’s one urgent issue that seeks its creative solution: Who will milk the cows of granny Nadka and granny Rossa, while they’re away for 2 days during the recording process? Still, we’re sure that the village people will find a solution!

Певческият състав

съществува от 1969 г., но след промените през 1989 г., се разпада. Сформира се отново чак през 2008 г. Оттогава Дряновските Баби редовно получават награди за първо място по събори!

Всекидневно жените от групата се занимават със стръмните си градини и зимнината, а на тези, които имат крави, се пада и тежката задача да събират сено. Повечето от жените са на над 65 години. В техните гласове се усеща пълнокръвието на неподправени истории от живота им. Певческата група за тях е единствената възможност за развлечение и изява и я поддържат задружно с хъс и ентусиазъм.

The vocal group

was founded in 1969, but after the changes in 1989 it fell apart. It comes back to life again in 2008. Since then, Dryanovski Babi allways win first places at festivals!

Each day the women from the group take care of their steep gardens and prepare winter supplies. Those of them, who have cows, also need to undertake the hard work of gathering hay. Most of the women are more than 65 years old. In their voices one can feel the vigorous sparkle of their life stories. The vocal group is the only opportunity for them for expression and entertainment and they stand up for it with strong enthusiasm.

10-те певици са:

Росица Чукалова (ръководителка на групата), Софка Ушева, Славка Ушева, Надка Желязкова, Албена Гърбева, Росица Ушева и сестра й Стефка Ушева, Снежа Димова (отговорник за Пенсинерския клуб и читалището), Иванка Караасенова и Деси Топалова (най-младата участничка).

The 10 singers are:

Rossa Chukalova (leader of the group), Sofka Usheva, Slavka Usheva, Nadka Zhelyazkova, Albena Garbeva, Rossa Usheva and her sister Stefka Usheva, Snezha Dimova (director of the chitalishte (Bulgarian type of community hub) and of Pensioner’s club), Ivanka Karaasenova and Desi Topalova (the youngest one)

Гайдарят

на групата е Йордан Топалов, внук на ръководителката на групата. Данчо свири страхотно и печели награди от гайдарски надсвирвания като тези в село Гела. Данчо учи в Пловдив, но идва в Дряново редовно за репетиции.

The bagpiper

of the group is the young Yordan Topalov, grandson of Rossa Chukalova. Dancho plays amazingly and often wins awards at big bagpipers’ competitions. Dancho studies in Plovdiv, but he travels to Dryanovo often for repetitions with the group.

Носиите им

са уникални за България с изключителната си пъстрота. Състоят се от риза, антерия, препаска, везана салта, елек, кошек, колани, ръкавели с дантели. Специфичен е сребърният фес-тепелик, красиво гравиран с фигури, който се покрива с кърпа-тестемел, украсена с кичилки от мъниста. Герданите и гривните от шарени синци, които жените сами си нижат и плетат, са важен аксесоар от носията. Някои модели са толкова сложни, че само най-умелите се справят с тях.

The national dresses

are unique for Bulgaria with their exceptional variegation. Their necklaces and bracelets, which the women knit of little colorful beads (called sinci), are an important part of the national dress. Some of the jewelries are so complicated, that only few of the women can knit them.

Дряново

е обезлюдяващо се село в Родопите, в община Лъки – най-малката в България. Сега там живеят 200 души, повечето възрастни хора. Те с любов си спомнят за миналото, когато Дряново е кипяло от живот, имало е училище, посещавано от децата от целия район, също така детска градина и родилен дом. Имало е и стада с хиляди овце.

Днес в сградата на бившето училище са поместени всички обществени функции, както и етнографската сбирка, която е направена по инициатива на жените от певческата група. В отделна малка сграда (на която един ремонт не би навредил) функционира Пенсионерският клуб, където редовно се събират жените за репетиции и межии.

Dryanovo

is a depopulating village in Rhodope mountains in the smallest municipality in Bulgaria – Laki. Nowadays the village has 200 inhabitants, most of whom are old people. All of them recall with love the times, when Dryanovo was full of life – there was a school, a kindergarten and a maternity hospital. There were herds with thousand sheep.

Now all public affairs are placed in the building of the former school, as well as the ethnographic collection which was an initiative of Dryanovo Grannies. In a small separate building (which definitely needs repair) you can find the Pensioner’s club, where the women often make their vocal repetitions and working bees.

Резиденция Баба

е проект на Фабрика за Идеи. Той свързва потенциала на градски младежи със знанията на възрастни хора от почти обезлюдени села в един иновативен социално – предприемачески модел. Целта е съхраняване на безценните традиции, занаяти и истории, пазени от местните хора, както и създаване на нови подходи за възвръщане на живеца по селата.

Baba Residence

is a project of Ideas Factory Association. It aims to link the potential of young urban people with the knowledge of old village people from almost depopulated villages into a socially entrepreneurial pattern. The aim is to collect old knowledge and crafts, which local people preserve, and to accumulate ideas how to bring these villages back to life.

Вие получавате

разбира се, най-важното – диск с прекрасни родопски песни, които ще ви влязат под кожата! Освен това и едно приятно гъделичкащо чувство, че сте част от това начинание. Че сте увековечили нещо, което може скоро да се изгуби!

За награда ще има прекрасни ръчно изработени бабини творения или ценни рецепти, разкази и картини, събирани от нас резидентите по време на Резиденция баба. По този начин давате възможност на възрастните жени да спечелят нещо допълнително чрез своя занаят и им подарявате Вашето внимание.

What you get

is the most important thing – the album with the enchanting Rhodope songs, which will get under your skin! Besides that, you win a nice tickling feeling that you’ve been an active part of preserving something meaningful, that can soon be extinct!

And last, but not least, there will be presents – wonderful handicrafts, made by Dryanovo Grannies, or toothsome Rhodope recipes, stories or pictures, gathered by us, the residents, during Baba Residence project. In this way you give the old women the opportunity to earn some extra money through their handicrafts and support them with your attention.

За какво ще използваме парите:

 • наем на професионалнo звукозаписно студио 500€
 • транспорт, хотел и храна за групата 1000€
 • смесване и мастеринг на звукозаписа 2000€
 • дизайн на обложката и художествена обработка 500€
 • печат на дискове и обложки в тираж 1000 1000€
 • организация и подготовка на кампанията 2000€
 • заплащане на бабите за ръчно изработени награди, в зависимост от поръчките може би 500€
 • такса за Wemakeit 6%, лихви за банковия превод 4-5%

Общият бюджет на кампанията е 7.500€, но за сумата над 4.900€ разчитаме на спонсори.

What the money will be used for:

 • rent for professional recording studio 500€
 • transport, hotel and food for the group 1000€
 • mixing and mastering of the audio records 2000€
 • design of the cover and artistic editing 500€
 • printing of cd and cover in quantity of 1000 2000€
 • organizing and preparation of the campaign 2000€
 • payment for the grannies for handmade treats, depending on orders maybe 500€
 • 6% for Wemakeit, 3-5% for the bank transfer.

The campaig´s full budget is 7.500€, but for the amount above 4.900€ we count on sponsorship.

Ако съберем повече пари

още по-добре! Защото Дряновските Баби биха могли:

 • най-накрая да си купят цървули, за да не излизат на сцената по чорапи, въпреки че така са толкова колоритни.
 • да пътуват до други събори – поради липса на спонсори средствата им стигат само за 2-3 пътувания на година.
 • да доразвият етнографската сбирка чрез повече експонати, снимки и текст.
 • да предадат занаятите си на повече хора – искаме да организираме уъркшопи.

If we gather more money

even better! Because Dryanovo Grannies could:

 • buy new sandals, so that they no longer will need to come on stage in socks only, even if they’re so colorful and natural like that.
 • travel to more music festivals – now they can afford to travel only 2-3 times a year.
 • expand their ethnographic collection new artefacts.

Как още да помогнете?

Ако искате да ни подкрепите по друг начин или с по-голяма сума като спонсор, моля вижте сайта на Фабрика за Идеи.

http://ideasfactorybg.org/ifactory/baba-residence/#news

Споделете с всички приятели и възможни спонсори нашата кампания!

Благодарим ви!

How else can you help?

If you want to support us in another way or with a higher amount as charity, if you want your firm Logo to apper on the cover – please visit Ideas Factory website.

Please share our campaign with all friends and possible investors!

Thank You!

Плащането

от българска банкова сметка е препоръчително да осъществите чрез кредитна или дебитна карта Visa или Master, защото при банков превод се налагат такси от страна на Българските банки за чужбина. Ако все пак искате да направите превод, моля ползвайте дарителската банкова сметка на Фабрика за Идеи.

IBAN: BG63PRCB92301037654820

SWIFT: PRCBBGSF

ПроКредит Банк, България

Основание към сметката: Дряновските баби

Ако в този случай искате да получите награда, моля напишете телфонния си номер в полето за основание за на плащане. Ние ще се свържем с Вас.

Ако не ползвате онлайн банкиране, на Ваше разположение в офиса на Фабрика за Идеи на ул. Проф.Никола Михайлов 12 в София ще е спестовната касичка на кампанията.

П.П.

Не забравяйте да се вслушате и в гласа на своята баба – тя има какво да Ви каже :)

PS

Don’t forget to call your own granny and listen to her voice – she has something to tell You :)